II Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea

Luns, 3 de Xuño do 2019

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a segunda edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de promover a produción de pensamento sobre arte contemporánea en lingua galega.

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro.

Composición do xurado:

Pola Orde do 3 xuño de 2019 (DOG núm. 112 do 14 de xuño) convócase o II Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporá neo así como as bases que regulan a súa concesión.

No artigo 12 da Orde da convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo12.2 da Orde da convocatoria.

Resolvo:

Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoració n para a concesió n do II premio CGAC de investigació n e ensaio en arte contemporáneo ás seguintes persoas:

Presidente:

  • Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) 

Vogais: 

  • Xosé Antón Castro Fernández, profesor da facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo), crítico de arte e comisario de exposicións.
  • Susana Cendán Caaveiro, profesora da facultade de Belas Artes de Pontevedra ( Universidade de Vigo), crítica de arte e comisaria de exposicións. 
  • Miguel Anxo Rodríguez González, profesor da facultade de Historia dá Arte (Universidade de Santiago de Compostela). 

Secretaria:

  • Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.