Transparencia

No contexto actual no que a sociedade se preocupa polo correcto funcionamento e uso dos fondos e servizos públicos, e respondendo ás obrigas legais impostas polas distintas administracións públicas en materia de transparencia, o CGAC, como centro con vocación de servizo de interese xeral, está a realizar os esforzos necesarios para promover activamente a publicidade da súa actividade e garantir o acceso da cidadanía á información relativa á súa xestión.

Memoria de actividades

Sede Electrónica - Contratación:

Perfil do contratante:

Datos económicos:

Contas anuais do CGAC

Exercicio Orzamentario-Orzamento de Gastos